Điện công nghiệp

Tên nghề:         ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 02 năm

Đối tượng tuyển sinh:

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

– Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

– Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

– Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn. Tìm địa chỉ học trung cấp nghề hà nội

Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng

Chính trị, đạo đức:

  • Nhận thức

– Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

– Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền.

  • Đạo đức – tác phong

– Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp – Pháp luật.

– Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

– Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc. Tìm hiểu trường dạy nghề hà nội

Thể chất – Quốc phòng

  • Thể chất

– Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế.

– Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  • Quốc phòng

– Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

– Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

CAO ĐẲNG NGHỀ NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

MH, MĐ

      Tên môn học, mô đun

Tổng số

I

Các môn học chung

450

MH01

Chính trị

90

MH02

Pháp luật

30

MH03

Giáo dục thể chất

60

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

75

MH05

Tin học

75

MH06

Tiếng Anh

120

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2850

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

420

MH 07

An toàn lao động

30

MH 08

Mạch điện

90

MH 09

Vẽ kỹ thuật

30

MĐ 10

Vẽ điện

30

MH 11

Vật liệu điện

30

MĐ12

Khí cụ điện

48

MĐ 13

Điện tử cơ bản

120

MĐ 14

Kỹ thuật nguội

42

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

2430

MH 15

Toán cao cấp

60

MĐ 16

Đo lường điện

60

MĐ 17

Điều khiển điện khí nén

90

MĐ 18

Máy điện1

240

MĐ 19

 Máy điện 2

60

MĐ 20

Thiết bị điện gia dụng

60

MH 21

Cung cấp điện

72

MĐ 22

Điện tử công suất

120

MĐ 23

Kỹ thuật xung- số

78

MĐ 24

Truyền động điện

150

MĐ 25

Qua ban máy

60

MĐ 26

Kỹ thuật vi xử lý

108

MĐ 27

Đồ án cung cấp điện

60

MĐ 28

Kỹ thuật cảm biến

60

MH 29

Trang bị điện 1

90

MĐ 30

Trang bị điện 2

150

MĐ 31

Kỹ thuật lắp đặt điện

90

MĐ 32

 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

60

MĐ 33

PLC cơ bản

120

MĐ 34

PLC nâng cao

120

MĐ 35

Kỹ thuật lạnh

72

MH 36

Tổ chức sản xuất

30

MĐ 37

Đồ án Trang bị điện

60

MĐ 38

Thực tập tốt nghiệp

360

Tổng cộng:

3300

 

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn