Kế toán doanh nghiệp

Tên nghề:        KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp

+ Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp

– Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

+ Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

– Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác

+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc

CAO ĐẲNG NGHỀ NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ  THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

 

Mã MH,

Tên môn học, mô đun

Tổng số

 

I

Các môn học chung

 

 

MH 01

Chính trị

90

MH 02

Pháp luật

30

MH 03

Giáo dục thể chất

60

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

MH 05

Tin học

75

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

 

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

MH 07

Kinh tế chính trị

60

MH 08

Luật kinh tế

30

MH 09

Soạn thảo văn bản

45

MH 11

Kinh tế vi mô

60

MH 33

Kinh tế vĩ mô

45

MH 12

Nguyên lý thống kê

45

MH 13

Lý thuyết tài chính tiền tệ

60

MH 14

Lý thuyết kế toán

75

MH 16

Thống kê doanh nghiệp

60

MH 31

Toán kinh tế

60

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

MH 10

Anh văn chuyên ngành

60

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

60

MH 17

Thuế

60

MH 18

Tài chính doanh nghiệp

120

MĐ 19

Kế toán doanh nghiệp 1

120

MĐ 20

Kế toán doanh nghiệp 2

150

MH 25

Kế toán hành chính sự nghiệp

75

MH 32

Marketing

45

MH 34

Kinh tế phát triển

45

MH 35

Tâm lý học quản trị kinh doanh

45

MH 39

Thị trường chứng khoán

60

MĐ 21

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại

120

MĐ 22

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

150

MH 23

Phân tích hoạt động kinh doanh

60

MH 24

Kế toán quản trị

60

MH 26

Kiểm toán

60

MĐ 27

Tin học kế toán

60

MĐ 28

Thực tập nghề nghiệp

200

MĐ 29

Thực tập tốt nghiệp

640

MH 40

Lập và phân tích dự án đầu tư

60

MĐ 48

Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

60

 

 Tổng cộng 

   3.300

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn