Quản trị cơ sở dữ liệu (IT)

Tên nghề:        QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

– Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân bố.

– Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ quy trình quản trị, khai thác các hệ thống dữ liệu vừa và nhỏ đạt hiệu quả cao.

– Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường cao đẳng nghề tốt nhất.

– Nắm vững các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

Kỹ năng

– Cài đặt thành thạo các hệ thống CSDL ứng dụng và hệ quản trị CSDL.

– Khai thác các hệ thống CSDL tập trung và phân bố.

– Quản trị, bảo trì và nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và phân bố.

– Khắc phục các sự cố trong hệ thống CSDL theo giải pháp có trước.

– Phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu qui mô nhỏ trên hệ thống cơ sở dữ liệu có sẵn.

– Tham gia tích hợp các cơ sở dữ liệu thành kho dữ liệu.

– Tham gia đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu

– Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu.

– Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ CSDL trợ giúp quyết định. Tìm danh sách các trường nghề ở hà nội.

– Tự nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp những người khác và có khả năng làm việc theo nhóm.

– Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức:

– Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

– Luôn chấp hành các nội qui, qui chế của nhà trường.

– Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.

– Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

Thể chất, quốc phòng

– Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội.

– Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.

– Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

 

MH,

Tên môn học, mô đun

Tổng số

I

Các môn học chung

450

MH 01

Chính trị

90

MH 02

Pháp luật

30

MH 03

Giáo dục thể chất

60

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

MH 05

Tin học

75

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2850

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1005

MĐ 07

Tin học văn phòng

120

MH 08

Toán ứng dụng

45

MH 09

Cấu trúc máy tính

90

MH 10

Lập trình căn bản

120

MH 11

Cơ sở dữ liệu

75

MH 12

Mạng máy tính

90

MH 13

Toán cao cấp

60

MH 14

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

90

MĐ 15

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

75

MH 16

Nguyên lý hệ điều hành

75

MH 17

Anh văn chuyên ngành

75

MĐ 18

Lắp ráp và cài đặt máy tính

90

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1845

MĐ 19

Tạo và xử lý ảnh động bằng Macromedia Flash

120

MH 20

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

75

MĐ 21

Quản trị hệ thống CSDL cơ bản (MS SQL Server)

90

MĐ 22

Lập trình trực quan

90

MĐ 23

CSDL Hướng đối tượng

90

MĐ 24

Quản trị hệ thống mạng

120

MĐ 25

An toàn bảo mật dữ liệu

60

MH 26

Hệ thống thông tin quản lý

60

MĐ 27

Quản lý và khai thác kho dữ liệu

60

MĐ 28

Hệ hỗ trợ quyết định

60

MĐ 29

Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao (SQL Server)

90

MĐ 30

Lập trình Cơ sở dữ liệu

120

MH 31

Cơ sở dữ liệu phân bố

60

MH 32

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

90

MĐ 33

Lập trình mạng

90

MĐ 34

Khai thác cơ sở dữ liệu trên Web

120

MĐ 35

Chuyên đề

90

MĐ 36

Thực tập tốt nghiệp

360

Tổng cộng

3300

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn