Sư phạm dạy nghề

Chương trình đào tạo Khoa Sư phạm dạy nghề

Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề. Thực hiện theo thông tư số: 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2011 (Có hiệu lực từ ngày 06/09/2011) gồm các môđun, môn học sau:

 


môn học, mô-đun

Tên môn học, mô-đun

Thời gian
đào tạo
(giờ)

MH01

Tâm lý học nghề nghiệp

45

MH02

Giáo dục học nghề nghiệp

45

MĐ03

Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

60

MH04

Phương tiện dạy học

30

MĐ05

Thực tập sư phạm

160

MH06

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

30

MH07

Phát triển chương trình đào tạo

30

Tổng cộng

400

Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho Giáo viên dạy trình độ Sơ cấp nghề: Thực hiện theo QĐ số: 647/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 11 năm 2011 gồm các môđun, môn học sau:


môn học, mô-đun

Tên môn học, mô-đun

Thời gian
đào tạo
(giờ)

MH01

Tâm lý học nghề nghiệp

30

MH02

Giáo dục học nghề nghiệp

30

MĐ03

Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

60

MĐ04

Thực tập sư phạm

40

Tổng cộng

160

PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HSSV - Nhà C - C106, C107.- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3853 2033 - (04) 6275 3410

Chuyên trang tuyến sinh: http://tuyensinh.hnivc.edu.vn
Website: http://www.hnivc.edu.vn
Email: tuyensinh@hnivc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hnivc.edu.vn